EnglishEngLish 
Không có SP nào
Trực tuyến 18
Tổng cộng 1215377
Bồn đứng 300 lít

<p class="Lead"><strong><font color="#0000ff">Bồn nhựa 200 l&iacute;t, sản xuất tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, nguy&ecirc;n liệu nhập khẩu, đảm bảo an to&agrave;n vệ sinh, kh&ocirc;ng g&acirc;y m&ugrave;i, kh&ocirc;ng g&acirc;y độc hại....</font></strong></p>

Giá bán : 1.050.000 VND
Bảo hành : 2 năm
MÔ TẢ CHI TIẾT

<p><font size="2" face="Arial">Ti&ecirc;u chuẩn quy c&aacute;ch:</font></p> <ul> <li><font size="2" face="Arial">Chiều cao: 1000 mm </font></li> <li><font size="2" face="Arial">Đường k&iacute;nh chiều ngang: 700 mm </font></li> <li><font size="2" face="Arial">Đường k&iacute;nh nắp: 450 mm </font></li> <li><font size="2" face="Arial">Kết cấu: 4 lớp</font></li> </ul> <p><font face="Arial"><font size="2"><strong>Cấu tạo:<br /> </strong>Bao gồm 4 lớp nhựa:<br /> - Hai lớp nhựa nguy&ecirc;n sinh c&oacute; m&agrave;u chứa UV, chống tia cực t&iacute;m, gi&uacute;p sản phẩm kh&ocirc;ng bị l&atilde;o h&oacute;a, phai m&agrave;u<br /> - Lớp nhựa trắng đục c&oacute; cấu tạo đặc biệt d&ugrave;ng để chịu lực v&agrave; c&aacute;ch nhiệt<br /> - Lớp nhựa nguy&ecirc;n sinh kh&ocirc;ng m&agrave;u, kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a chất phụ gia, đảm bảo sự an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm, kh&ocirc;ng g&acirc;y độc hại, kh&ocirc;ng tạo m&ugrave;i.</font></font></p>